Yu Yu Hakusho Renbo

Information

Series Credits. The People who made Yu Yu Hakusho anime series possible.

Original Creation: Yoshihiro Togashi
Production: Yuji Fukawa
Executive Producer: Yuji Nonokawa
Project by: Minoru Ohno (Yomiuri Koukokukusha)
Projects Director: Saburo Massutani
Producers: Kenji Shimizu, Toru Kaneda, Kyotaro Kimura, Ken Hacino
Script: Hideko Ikeda
Series Composition: Shikichi Oohashi
Director: Noriyuki Abe
Character Design: Minoru Yamazawa (ep. 1-19), Mari Kitayama (ep. 20-66), Masaya Oohasi (ep. 67-112)
Series Supervisor: Yukiyoshi Oohashi
Art Directors: Yuji Ikeda (ep. 1-66), Shigenori Takeda (ep.67-112)
Taping Director: Fukushima Toshiyuki
Animation: Minoru Yanazawa
Original Taping: Jun Hayakawa, Massaru Yoshioka, Yassunari Arata, Shoiti Nakayama, Shori Yukoyama, Kazuya Kuroda
Art: Shinobu Takahashi
Scenario: Studio Weiss, Sawako Takaki, Miho Ishiki, Saeko Oiwa, Harumi Honda
Edition by: Kabu Falcon, Haruhiko Zukawa, Junichi Uematsu
Music by: Yusuke Honma
Sound by: Kan Mizamoto
Sound Director: Sada Mizamoto
Song Lyrics by: Li Shauron
Composition by: Matsuko Mawatari
Arranged by: Matsuko Mawatari, Hans Zeth
Vocals by: Matsuko Mawatari
Created and Produced by: Fuji TV, Shueisha, Studio Perriot, Yomiuri Koukokusha

« Back     [Source: Yuu Yuu Hakusho Realms]


  © Copyright 2002 Shuboltz. Yu Yu Hakusho is a property of Yoshihiro Togashi, Shueisha, Fuji TV, Studio Perriot.
INFO  |  TOP